Všechny články

Nenech se zmást iluzí, že jsi pro mne jen "někdo z davu". Pro mě nejsi anonymní, povolávám Tě Tvým jménem, jsi můj. I kdyby jiní zapomněli, já na Tebe nikdy nezapomenu. Hle, vyryl jsem si Tě do dlaní. Jsi pro mě převzácné stvoření a nechci Tě ztratit. Proto jsem přišel jsem na svět, abych Tě našel, změnil Tvůj úděl a jednou pro vždy zachránil....

BOJ O MOC

07.04.2024

Nenech se mýlit můj nejmilejší, opravdová moc netkví ve velikosti ani v postavení, sám bych mohl vyprávět. Lidé o moc tak bezohledně bojují, šlapou po zádech druhých, jen aby pro sebe získali víc. Komplot, špehy, lži, pomluvy a manipulace jsou jen další nechutnou přísadou do koktejlu vlastní důležitosti.

NEŽ TO ZAČNE

31.03.2024

Čekají-li Tě v životě těžkosti, můžeš se na mě s důvěrou spolehnout. Jsem Tvé útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

PRAVÝ TÁTA

24.03.2024

Jako dva odlišné světy jsou dva otcové, otec pravdy a otec lži. Oba Tě chtějí pro sebe, ani jeden se Tě nedokáže vzdát bez boje. Jen jeden však opravdu milující, ten pravý.

JARNÍ VÝZVA

17.03.2024

Připoj se k mé jarní výzvě. Vlivem čerstvé vláhy, hřejivého tepla a prvních prosluněných dnů všechno okolo Tebe pučí. Každý zahradník má touto dobou plné ruce práce, aby vše staré, uschlé nebo shnilé odstranil a dal prostor tomu, co je živé a chce růst.

NA SKÁLE

10.03.2024

Jsem Tvá pevná skála, nikdo a nic se mnou neotřese. Jsem přímý, věrný a spravedlivý. Zvu Tě, abys na mě stavěl svůj život. Rozumím Tvým námitkám, že stavět na skále není vůbec jednoduchá a rychlá práce. Nebyla dříve, není ani dnes ve světě plném vymožeností. Stejně tak vím, že svět ani lidé, kteří v něm žijí, Tvé...

Vidím Tě, jak se namáháš, pracuješ pod obrovským tlakem, jsi tlačen k vysokému pracovnímu nasazení a efektivitě a cítíš, že nesmíš promarnit čas ani získané pozice. Nebuď smutný, když se navzdory svému umu dostaneš tam, kam jsi nechtěl. Do míst, kde se jen smutně rozhlížíš a nechápavě kroutíš hlavou, kam že jsem Tě to právě dovedl. Možná právě jen...

Mé království není z tohoto světa a stejně jako Ty, od momentu, kdy ses mi odevzdal. Vysvobodil jsem Tě z nadvlády temnoty a přenesl do svého království. Na zemi, ve které žiješ, pobýváš jen jako host. Řiď se proto mou spravedlností a následuj můj příklad.

BŮH NA LINCE

18.02.2024

Najdi si čas a obrať ke mně svou pozornost. Moc rád bych Ti chtěl něco říct. Zastav se, prosím, v běhu všedního dne, aby ses mohl zaposlouchat do mého hlasu.

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Vím, že často vidíš okolo sebe spoustu zla, násilí a bezpráví. Nikdy jsem to tak nechtěl. Nepřítel nespí, je blízko a stále zasévá do úrodné půdy nedobré semeno, to pak vzchází spolu s tím dobrým, obyčejně tak blízko sebe, uvnitř téhož srdce.

Můj zrak patří těm, kdo mě ctí, hledím na ty, kdo v mou lásku doufají. Není okamžik, kdy bych Ti svou pozornost nevěnoval, naopak, bdím nad Tebou v každý čas. Kdykoli mě hledáš, nejsem zaneprázdněný, nepřeslechnu Tě, neminu Tě, nemůžu si Tě nevšimnout. Neboj se o mou přízeň vůči Tobě a nepřidávej se k těm, kteří se snaží...

Hřích je jako plíživá smrtelná nemoc. Den, co den, prostupuje a ničí Tvé tělo, kousek po kousku Ti ubírá sil, pokoje i radosti. Cítíš beznaděj, a přesto, snad možná právě proto, si křečovitě držíš svou pozici, tvrdě vydřenou mnoha krutými bitvami a nechceš ji pustit. Nechceš ji ani sebe ztratit. Vím, že máš mnoho bolavých míst, která maskuješ a...

PEVNÁ SKÁLA

21.01.2024

Ve světe okolo Tebe se vše taky dynamicky mění. Co platilo včera, dnes už platit nemusí, a co by Tě včera ani nenapadlo může být zítra realitou. Ve všech oblastech - na mezinárodním poli, ve Tvé zemi, ve Tvém městě, ve Tvém zaměstnání, ve Tvé rodině, ve Tvém životě i na Tvém těle, čelíš každý den mnoha, a ne vždy...

Chraň se kvasu farizeů. Nebuď jako oni, leč moudří, vzdělaní a zbožní, přesto tak daleko ode mě a mé slávy. Nenech se strhnout ideou samostatnosti a samospravedlnosti. Vždyť co Ti prospěje, když dodržíš celý zákon, ale ztratíš lásku ke svému bližnímu? Co Ti prospěje být svatý a nejzbožnější mezi lidmi, když se stáváš sobecký a pyšný? Zákonictví Ti...

Nesnaž se o to, podobat se lidem, které máš kolem sebe a přestaň se jim snažit zalíbit. Kolik bylo takových, kteří, ve snaze získat přízeň druhých, ztratili mne i sami sebe. O čí pozornost usiluješ ve svém životě? A čí uznání a slávu vyhledáváš?

Občas se snažíš držet se všeho a všech. Svých představ, svého zázemí, útulného pohodlí, úzkostlivě držet své nejbližší, pevně svírat svou kariéru i získané jmění. Přidržuješ se lidí, kteří by mohli být ve Tvém životě užiteční.

ÚSVIT NADĚJE

24.12.2023

Hle temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad Tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad Tebou jeho sláva! Neboj se, protože lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. A tak, i když se cítíš sám, v ponurém světě, kterému nerozumíš, kde zoufale chybí láska, radost a spravedlnost, neboj se!...

Jsi povolán do světla mé lásky, jsi světlo světa. Nezapomeň můj milovaný, že láska je skutek. Rozhlédni se okolo sebe… Kolik bolesti, nemocných, unavených a ztrápených lidí vidíš. Nebuď k nim netečný.

Když Ti život přestává chutnat je každý den těžce stravitelný. Někdy nechutně ostrý, až se Ti slzy tlačí do očí, jindy se Ti zdá planý a bez chuti. Mám pro Tebe dobrou zprávu. Zvu Tě přidat ingredience, které Ti pomohou ochutit zkouškové dny, prožít je s vychutnáním, nejen přežít se zaťatými zuby.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!