Všechny články

ŽIVÁ VODA

14.07.2024

Přijmi živou vodu, kterou Ti nabízím. Jsem nevyčerpatelný životodárný pramen. Jestliže žízníš, přijď ke mně a pij, obmyji Tvůj hřích i nečistotu, která na Tobě ulpí. Toužím Tě naplnit, přináším uzdravení, osvěžující povzbuzení i dokonalé posvěcení. Nepostávej už déle vzdálený s výčitkami svědomí, že nejsi hoden mého požehnání, paralyzován pocitem,...

Nenech se mýlit, pokání není krokem vzad, nýbrž naopak! Přiznat si svou chybu není příjemné a přiznat ji druhým se může zdát ponižující. Přesto Tě chci povzbudit, neboj se si přiznat chybu a přijít tak ke mně blíž. Právě proto jsem přišel na svět, abych spasil hříšníky. Přišel jsem hledat a zachránit, co bylo ztracené.

Nenechej se překvapit! Cesta ke mně vzhůru vede tak často dolů, cesta k síle vede slabostí a cesta do hojnosti přes poušť. Ač Ti to tak nepřipadá, uprostřed všeho, teď a tady se můžeš radovat.

ODPOČINUTÍ

23.06.2024

Cítíš se unavený a vyčerpaný, dochází Ti síly i nápady? Svět nabízí mnoho rychlých občerstvení a instantních povzbuzení. To jediné pravé, plné zářivé naděje, dokonalého pokoje, hluboké radosti, v přítomnosti nekonečné lásky, trvalé inspirace, nevyčerpatelného zdroje síly… to najdeš jen na jednom místě, přesto kdekoli světě. V mé přítomnosti.

Procházet těžkou životní zkouškou je jako když se snažíš projít skrz divokou bouřku. Okolo Tebe tma, burácející hlukot, strašidelné výjevy ozářené blesky. Tak špatně slyšíš i vidíš, těžká zkouška zmítá nejen Tebou, ale i vším, co máš.

ROUCHO RADOSTI

09.06.2024

Raduj se ve mně vždycky a Tvoje radost přestane být závislá na okolnostech. Jsi mou láskou, držím Tě za pravici, pravím Ti neboj se, já jsem Tvá pomoc. Strach i smutek Tě nutí se stáhnout, uzavřít se do sebe a sklopit oči, je to však past! Dovol mi rozepnout temný plášť obav a smutků. S vědomím, že nezůstaneš...

Mnoho mých dětí mne zná, vypravují si o mně, o mých zázracích, o tom, kým jsem byl, co jsem dělal, co jsem říkal, a přesto mne nepoznají, nevšimnou si, že s nimi kráčím cestou života a jsem tak blízko.

Zvu Tě do své věčné slávy! Kříž i hrob zejí prázdnotou. Svedl jsem největší boj od založení světa, souboj dobra se zlem na život a smrt. Mou smrtí jsem uchránil od smrti Tebe a svým vzkříšením Ti dávám dar věčného života.

DÁŠ TO?

19.05.2024

Dokážeš ovládnout svůj jazyk, řeč i slova? Skrze Tvé rty může vycházet k druhým lidem hojnost požehnání, vlídných i povzbudivých slov, laskavých vět, potěšujících zpráv, láskyplných napomenutí, osvobozujícího odpuštění i odvážných modliteb.

ŽIVÝ KÁMEN

12.05.2024

Jsi mé milované dítě, patříš k mé rodině. Tvé srdce naplněné mým Duchem ožívá novým životem. Máš všechny práva Božího lidu, nejsi žádným přistěhovalcem ani cizincem! Patříš do mého království, proto není nepodstatné, jak žiješ a co děláš na zemi.

JSI VYVOLENÝ

05.05.2024

Miluji Tě věrnou láskou. Ne proto, kým a jaký jsi, ba ani kvůli Tvým zásluhám. Rozhodl jsem se Tě milovat ještě mnohem dříve, než ses narodil. Byť Tebou mnozí opovrhují, já jsem Tě nezavrhl. Tebe jsem vyvolil. Má láska Ti věří, všechno vydrží a nikdy nezanikne, má láska dává Tvému životu jasnou naději.

Jako tenký kluzký led je cesta porovnávání se s druhými. Ano, je tak snadné vidět sebe, v porovnání s druhými, v lepším světle. Ale zadrž, měříš špatným metrem a míříš špatným směrem. Co se Ti zdá jako pevná půda pod nohama, je velmi tenký led. Než se naděješ, snadno se propadneš do hlubin vlastního odsouzení.

MARATONEC

21.04.2024

Kéž Tě život se mnou plní radostí a vděčností na každém kroku Tvé životní cesty. Jsi vytrvalcem, který běží životem s pohledem upřeným na mě. Vedu Tě a Tvou víru od počátku až do cíle.

Nenech se zmást iluzí, že jsi pro mne jen "někdo z davu". Pro mě nejsi anonymní, povolávám Tě Tvým jménem, jsi můj. I kdyby jiní zapomněli, já na Tebe nikdy nezapomenu. Hle, vyryl jsem si Tě do dlaní. Jsi pro mě převzácné stvoření a nechci Tě ztratit. Proto jsem přišel jsem na svět, abych Tě našel, změnil Tvůj úděl a jednou pro vždy zachránil....

BOJ O MOC

07.04.2024

Nenech se mýlit můj nejmilejší, opravdová moc netkví ve velikosti ani v postavení, sám bych mohl vyprávět. Lidé o moc tak bezohledně bojují, šlapou po zádech druhých, jen aby pro sebe získali víc. Komplot, špehy, lži, pomluvy a manipulace jsou jen další nechutnou přísadou do koktejlu vlastní důležitosti.

NEŽ TO ZAČNE

31.03.2024

Čekají-li Tě v životě těžkosti, můžeš se na mě s důvěrou spolehnout. Jsem Tvé útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

PRAVÝ TÁTA

24.03.2024

Jako dva odlišné světy jsou dva otcové, otec pravdy a otec lži. Oba Tě chtějí pro sebe, ani jeden se Tě nedokáže vzdát bez boje. Jen jeden však opravdu milující, ten pravý.

JARNÍ VÝZVA

17.03.2024

Připoj se k mé jarní výzvě. Vlivem čerstvé vláhy, hřejivého tepla a prvních prosluněných dnů všechno okolo Tebe pučí. Každý zahradník má touto dobou plné ruce práce, aby vše staré, uschlé nebo shnilé odstranil a dal prostor tomu, co je živé a chce růst.

NA SKÁLE

10.03.2024

Jsem Tvá pevná skála, nikdo a nic se mnou neotřese. Jsem přímý, věrný a spravedlivý. Zvu Tě, abys na mě stavěl svůj život. Rozumím Tvým námitkám, že stavět na skále není vůbec jednoduchá a rychlá práce. Nebyla dříve, není ani dnes ve světě plném vymožeností. Stejně tak vím, že svět ani lidé, kteří v něm žijí, Tvé...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!