Všechny články

KOMPAS

27.11.2022

Tvůj život je jako cesta lesem. Jsou dny, kdy kráčíš příjemně vyšlapanou mechovou cestičkou uprostřed pohádkového lesa, doprovázen prosvítajícími paprsky zlatavého slunce. Jindy se plahočíš nekonečně dlouhou, únavnou roklí plnou nebezpečí, překážek a problémů v době, kdy se smráká. Rozhodnutí jsou jako lesní křižovatky, někdy jasné a jindy pěkně...

Jsi stvořen k mému obrazu. Kromě života jsi ode mne dostal i zrnko mé moudrosti. Nepleť si moudrost a vzdělanost! Pravá moudrost proudí ode mne, jako má milost, můj dar pro Tebe. Abys tento dar mohl rozbalit a naplno využít, musíš se vzdát té své "lidské". Obě vedle sebe nemůžou existovat, stejně jako nemůžeš zároveň být sobecky štědrý, pyšně...

ROUCHO RADOSTI

13.11.2022

Raduj se ve mně vždycky a Tvoje radost přestane být závislá na okolnostech. Jsi mou láskou, držím Tě za pravici, pravím Ti neboj se, já jsem Tvá pomoc. Strach i smutek Tě nutí se stáhnout, uzavřít se do sebe a sklopit oči, je to však past! Dovol mi rozepnout temný plášť obav a smutků. S vědomím, že nezůstaneš...

ŽIVÁ VODA

06.11.2022

Přijmi živou vodu, kterou Ti nabízím. Jsem nevyčerpatelný životodárný pramen. Jestliže žízníš, přijď ke mně a pij, obmyji Tvůj hřích i nečistotu, která na Tobě ulpí. Toužím Tě naplnit, přináším uzdravení, osvěžující povzbuzení i dokonalé posvěcení. Nepostávej už déle vzdálený s výčitkami svědomí, že nejsi hoden mého požehnání, paralyzován pocitem,...

Nestyď se za to, že patříš mě. Vím, že být podřízen komukoli se vzpírá vnitřní touze Tvé přirozenosti, která volá po svobodě, nezávislosti a volnosti. Ve snaze tyto vlastnosti naplno získat a maximálně si je užít ,se z mnoha lidí stávají otroci vlastního hříchu a bezohlední sobci.

Jsem Tvůj společník na cestě životem, doprovázím Tě každým úsekem cesty. Míjíme nádherná místa. Jde se Ti lehce, cesta Tě baví a příjemně utíká. Jsi šťastný a spokojený.

NOVÁ NÁPLŇ

16.10.2022

Jsem pramen živé vody a toužím Tě naplnit. Nezatvrzuj přede mnou své srdce plné obav, beznaděje a nejistot. Rodí lítost a okrádají Tě o pokoj, radost, trpělivost, důvěru, odvahu a sílu. Nezapomeň, že jsem tu pro Tebe! Nemusíš všechno vyřešit sám, nabízím Ti neochvějnou pomoc.

NAJÍT SEBE

09.10.2022

Jsi milované Boží dítě, součást největší rodiny ve vesmíru. Bůh, aby Tě zachránil, obětoval vlastního syna. A tak Boží Duch dosvědčuje Tvému duchu, že jsi dítě Boží a celé nebe se raduje, když této pravdě uvěříš. Tato Tvá nová identita Tě vede do mých bran s díkůvzdáním. Cítíš silnou touhu být se svou rodinou, cítíš radost, že už...

VYVOLENÝ

02.10.2022

Miluji Tě věrnou láskou. Ne proto, kým a jaký jsi, ba ani kvůli Tvým zásluhám. Rozhodl jsem se Tě milovat ještě mnohem dříve, než ses narodil. Byť Tebou mnozí opovrhují, já jsem Tě nezavrhl. Tebe jsem vyvolil. Má láska Ti věří, všechno vydrží a nikdy nezanikne, má láska dává Tvému životu jasnou naději.

TVÉ KOŘENY

25.09.2022

Zapusť u mne své kořeny. Neboj se jít ve vztahu se mnou pořádně do hloubky. Tvé kořeny ve mně jsou tak důležité, přesto jim málokdo věnuje pozornost. Nebuď tím, kdo se slepě soustředí, jak vypadá před druhými nebo kolik nese ovoce.

OHNISKO

18.09.2022

Svět je zloděj naděje. Tím, jak se Ti doslova točí před očima, odvádí Tvou pozornost ode mě. Všechno, co vnímáš, plodí myšlenku. Myšlenka uvádí v činnost Tvé ruce i nohy, a tak jdeš a konáš, zejména podle toho, kdo nebo co na Tebe zrovna mává nebo volá víc. Skličuje mě, když mě skrze svou zaneprázdněnost a roztržitost ztrácíš ze zřetele....

Nemusíš přede mnou utíkat ani se schovávat. Ať už se vydáš kamkoli, pochop, že se snažíš o nesplnitelný úkol. Má ruka Tě tam doprovodí. Není chvíle, kdy bych Tě opustil a není místo, kam by ses přede mnou mohl skrýt. Snad se přikryješ tmou, ale i noc kolem Tebe se stane světlem. Žádná tma pro mě není temná, noc...

Přijď do mé blízkosti, takový, jaký jsi. Byť jsi udělal mnoho chyb a trápíš se pro mnohé věci, které za Tebou zůstaly, nepřestal jsem Tě mít rád. Odpouštím, neopouštím. Přijď ke mně ve ztišení, chci Tě obdarovat. Zůstávej v mé milující náruči a vnímej, jak Tvou duši, tělo i mysl zaplavuje hřejivé teplo pokoje, má nová síla. Tvému srdci dávám...

Teprve ve světle mého světla dokonale uvidíš. Proměněn mou přítomností jsi zván vidět svět jinýma očima. Prohlédni do nové, dosud nespatřené, dimenze starého světa. Spatříš v něm můj stvořitelský dotek i přicházející království.

Vyvádím Tě z otroctví marnosti a vlastního hříchu. Jako Bůh vedl skrze Mojžíše Izraelský lid z místa jejich útlaku do zaslíbené země, poslal mě za Tebou. Dostal jsem za úkol Tě osvobodit od područí zákona, Tvého dozorce a vyvést z otroctví zániku a přivést do zaslíbené země, do svobody a slávy Božích dětí.

Věrnost je převzácná, ceněná a tolik náročná disciplína. I když někdy rozněcuje výheň nečekaných zkoušek, je skutečným bohatstvím. Věrnost naplno prokáže pravost Tvé víry, opravdovost Tvého srdce, ryzost Tvého charakteru i pevnost Tvých postojů.

MASKA

07.08.2022

Znám Tě důvěrněji, než si dovedeš představit. Vím o Tvých slabostech dříve, než je sám poznáš. Poznal jsem, že ve světě se slabost nenosí, lidé se všemožně snaží zamaskovat své slabiny. Přetvářka je maskou, kterou si nasazují, aby před druhými zakryli svou pravou tvář, aby se snad více podobali "lepším" lidem okolo sebe.

Jsi krásné Boží stvoření, něžné a křehké jako letní květ. Vše, co lze vidět, krása, fyzická síla, udatnost, bohatství, statky i majetky mohou být pro druhé, kolemjdoucí, tak výjimečné, krásné a obdivuhodné. Ale co když přijde letní den? Vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ opadne a jeho krása zajde. Všechna Tvá snaha a úsilí o dokonalost...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!