Všechny články

NAMÍSTO TRNÍ

26.03.2023

Upokoj se u mne kdykoliv zjistíš, že je vše vzhůru nohama. Ať už se probouzíš do náročného dne nebo s neklidem uleháš. Kdykoli vidíš, že je třeba jednat, rázně zakročit, vrátit vše do normálu, do pořádku, pod kontrolu. Zastav se u mě zaposlouchej se do slov života.

Paleta Tvých emocí je dokonale pestrá. Maluješ-li s nimi svůj den, každý obraz bude originál. Během chvilky můžeš použít tolik barev a odstínů, kolika emocemi jsi zmítán. Vzniká tak barvité dílo, v němž nechybí vzájemné kombinace vroucích i ledových tónů, příjemných pastelových barev, někdy prudké ostrosti, jindy plné harmonie. Tvé pocity se...

MY DVA

12.03.2023

Uprostřed Tebe přebývám, uvnitř Tebe mám svůj chrám. Celý Tvůj život naplňuji svou svatou přítomností. Můj Duch sídlí v Tobě a vytrvale, s láskou uvnitř Tebe pracuje. Povzbuzuje Tě i jemně napomíná. Nechej se jím vést, vede Tě za mnou. Do srdce Ti vkládá mé slovo, dává moudrost mu porozumět. Obnovuje a proměňuje Tě svou mocí.

Každé ráno, ještě za tmy, ještě dřív, než oblečeš své tělo do padnoucího šatu, zahal se do mého světla. To světlo září v mé přítomnosti a dávám jej každému, kdo ke mně přichází.

MILÉ SRDCE

26.02.2023

Pojď a uč se ode mě co znamená "buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš nebeský Otec." Toužím Tě zasvětit do tajů milosrdenství. Není to dovednost, je to životní styl. Není to volnočasová aktivita, ale životní proměna k obrazu Božímu, životní proměna k lásce.

ÚHEL POHLEDU

19.02.2023

Když Tě přepadnou chmury, úzkost, smutek. Když cítíš, jak někdo nebo něco brzdí Tvou radost a vnímáš, jak se hrbíš pod tíhou svých starostí a povinností. Přijď do mé blízkosti, nastav mi svou tvář a otevři své dlaně. Svěř mi své starosti a s důvěrou, že se o Tebe i o ně dokonale postarám.

PLNÁ NÁRUČ

12.02.2023

Zastav se na chvíli, vedu Tě k zamyšlení. Podívej se na své dlaně. Co plní Tvou náruč? Mé děti chodí obtěžkány nejrůznějšími břemeny. Sami by je jistě nenazvali břemeny, ale drahocenným pokladem, kterého se nechtějí vzdát, jež je jejich pozemskou jistotou a cenným bohatstvím. Přes hromadu povinností, na mne ani nedohlédnou, snadno zapomenou. Přes...

PLNÁ MOC

05.02.2023

Můj Duch je Boží světlo v Tobě a skrze Tebe svítí i lidem okolo Tebe. Chci Tě uschopnit ke každému mému dílu. Být světlem v temnotě je náročný úkol, nesnaž se jej zvládnou ze svých vlastních sil ani ze své moci. Tvé zdroje jsou omezené, brzy se vyčerpáš. Můj Duch je věčný a neomezeně mocný. Vysílám Tě do ulic stejně...

Vnímám Tvou radost. Čím více mě poznáváš, tím více žasneš nad tím, kdo jsem. Stojím tu s Tebou a dávám se Ti poznat. Nebuď rozmrzelý, když máš pocit, že mě stále nemůžeš dokonale pochopit. Nelam si hlavu nad mým božstvím a nesnaž se najít odpovědi na otázky, jak mohu slyšet nevyřčenou modlitbu, jak mluvím, jednám nebo odpovídám, jak můžu mít...

STŮJ ROVNĚ

22.01.2023

Nepřizpůsobuj se tomuto věku. Svět, ve kterém žiješ je zvrácený a pokřivený. Totéž dělá i s lidmi, kteří v něm žijí. Udržet si vzpřímený postoj, nehrbit se pod tíhou všedních starostí ani pod sobeckou nadvládou mocných je obtížný úkol.

Zaposlouchej se do mého hlasu, šeptám Ti dobrou zprávu. Přišel jsem za Tebou, dolů na zem, až úplně k Tobě. Překlenul jsem propast, která nás oddělovala, Tebe a mne, člověka od Boha, hřích od svatosti, tmu od světla a smrt od věčného života. Tvé jsem vzal na sebe, abych Ti mohl darovat to své.

TENKÝ LED

08.01.2023

Vydej se stezkou skromnosti, povede Tě bezpečnou oklikou. Ochrání Tvé kroky před zblouděním z cesty víry, Tebe i Tvé blízké před mnohým trápením. Vím, že žít ve skromnosti odporuje dnešnímu světu, pro který je cílem požitek. Jak snadné je být nenasytný a stále více dychtit po novějším, lepším, silnějším, větším. Stejně jednoduché je propadnout skrz...

PROČ A JAK

01.01.2023

"Proč?" Otázka všech malých dětí, které poznávají svět, touží pochopit, porozumět a přijít věcem okolo sebe na kloub. Mám velkou radost a porozumění pro všechny duchovně mladé, kteří jsou na začátku společného vztahu a společné cesty a chtějí stejně jako děti pochopit víc.

Dovol mi narodit se ve Tvém srdci. Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Dnes, stejně jako v Betlémě, je velká spousta těch, kteří otevírají s omluvou, že pro mě nemají dostatek místa, že mají spoustu jiné práce, že kdybych snad počkal nebo přišel jindy...

V MLZE

18.12.2022

Hřích je jako hustá mlha. Často ani nepostřehneš, jak se plíživě vkrádá do Tvého života. Vždy je to Tvé rozhodnutí, kterým se otáčíš od světla do tmy, od pravdy ke lži. Kolem Tebe se začne smrákat, jemně ochlazovat, necítíš mou blízkost a vyčítáš mi, že jsem Tě opustil. Neproniknutelná mlha Tě brzy obklopuje na každém kroku. Způsobuje, že bloudíš,...

Otevři se pro moc i pomoc mého Ducha. Je Tvůj i můj, spojuje naše světy. Přichází na pomoc Tvé slabosti, přimlouvá se za Tebe u mého trůnu. Plní Tě mou přítomností, obdarovává převzácnými dary, uvádí do veškeré pravdy a moudrosti, vede Tě ke svobodě i k zodpovědnosti, rozhojňuje ve Tvém životě mou lásku, sílu i odvahu. Pozvedá...

DRESS CODE

04.12.2022

Tvé srdce, které jsi mi odevzdal bohatě plním požehnáním. Má hojnost je neomezená, a tak požehnání, které máš, přetéká i do životů lidí okolo Tebe, do všech Tvých vztahů, do Tvé rodiny, ke kolegům i ke všem kolemjdoucím, které ač neznáš obdaruješ úsměvem nebo vlídným slovem.

KOMPAS

27.11.2022

Tvůj život je jako cesta lesem. Jsou dny, kdy kráčíš příjemně vyšlapanou mechovou cestičkou uprostřed pohádkového lesa, doprovázen prosvítajícími paprsky zlatavého slunce. Jindy se plahočíš nekonečně dlouhou, únavnou roklí plnou nebezpečí, překážek a problémů v době, kdy se smráká. Rozhodnutí jsou jako lesní křižovatky, někdy jasné a jindy pěkně...

Jsi stvořen k mému obrazu. Kromě života jsi ode mne dostal i zrnko mé moudrosti. Nepleť si moudrost a vzdělanost! Pravá moudrost proudí ode mne, jako má milost, můj dar pro Tebe. Abys tento dar mohl rozbalit a naplno využít, musíš se vzdát té své "lidské". Obě vedle sebe nemůžou existovat, stejně jako nemůžeš zároveň být sobecky štědrý, pyšně...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!