VĚZEŇ

29.10.2023

Přišel jsem tě vysvobodit. Už nemusíš být vězněm vlastního hříchu, ani otrokem požadavků současného světa v honbě za dokonalostí. Přišel jsem Tě vyvést z vězení temných dní, plných beznaděje, hořkosti, nejistoty a strachu.

Povolal jsem tě ve spravedlnosti, uchopil Tě za ruku. Sám jsem zpřetrhal Tvá pouta hříchů. Vzal jsem je za Tebe na sebe, cenu za ně zaplatil a zlomil jsem tak jejich sílu i moc. Nestyď se a s vděčností přijmi tento dar. Vždyť každé mé zachráněné dítko jsem vyvedl za ruku z temnoty vězení. Mé království je plné zachráněných zoufalců, nalezených zatracenců, omilostněných hříšníků a ospravedlněných vězňů. Věříš tomu? Není v něm nikdo, kdo by si jej zasloužil.

Temnotu porážím světlem, prázdnotu beznaděje plním nadějí, strach střídá pokoj a hořkost věčná radost. Kráčej se mnou, v mém Duchu, plný mé moci, nikdo a nic Tě nedokáže zastavit, spoutat ani uvěznit. Přestaň se stydět a vírou uchop mou dlaň a dovol mi vyvést Tě z temnoty šeré smrti. Vzdej se své "svobody", abys získal tu pravou, věčnou, nekonečnou, draze vykoupenou a zcela splacenou. Já jsem ta cesta, pravda i život. Raduj se a jásej, povznes své srdce chválou k nebesům.

Budu Tě opatrovat. I Tebe posílám jako světlo pronárodům, abys v mé moci otevíral oči slepých, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Přinášíš dobrou zprávu, že dveře věznice jsou otevřené. Pro každého. Nikdo už nemusí být zajatcem hříchu a smrti.

Jsi nádherný paprsek Božího světla, nositel naděje, pokoje a radosti.


IZAJÁŠ 42,5-7

ŽALM 107,10-16

SKUTKY 13,38-39

K DALŠÍMU ČTENÍ: SKUTKY 16,25-34

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!