V MLZE

18.12.2022

Hřích je jako hustá mlha. Často ani nepostřehneš, jak se plíživě vkrádá do Tvého života. Vždy je to Tvé rozhodnutí, kterým se otáčíš od světla do tmy, od pravdy ke lži. Kolem Tebe se začne smrákat, jemně ochlazovat, necítíš mou blízkost a vyčítáš mi, že jsem Tě opustil. Neproniknutelná mlha Tě brzy obklopuje na každém kroku. Způsobuje, že bloudíš, klopýtáš a často padáš. Nevidíš, jsi jako slepý. Svou pozornost stáčíš na sebe samotného a svou náročnou cestu mlhou. Snadno v ní přehlédneš důležité maličkosti i lidi, kteří Ti chtějí pomoci. Bloudíš a míjíš cíl.

Někdy se hřích stejně jako mlha může zdát zprvu zábavná kratochvíle. Smích a radost se začnou vytrácet ve stejném okamžiku, když si uvědomíš, že si sám nepomůžeš. Je to mlha, která se Ti stává osudnou, stejně jako hřích, jehož mzdou je smrt.

Přišel jsem, abych hledal a spasil co zahynulo. Nechci, abys žil ve strachu a bloudil ve výčitkách. Chci Ti vrátit radost a naději. Kéž zaslechneš můj hlas, který k Tobě doléhá. Poslechni jej. Zahoď pýchu, která brání pokání. Obrať se.

Přišel jsem na svět zachránit hříšníky. Cenu za každý Tvůj hřích jsem zaplatil, vykoupil jsem Tě svou krví. Očišťuji Tě od každé nepravosti. Zářím Ti svým světlem, projasňuji Tvůj den a ničím každou mlhu. Žádná tma přede mnou neobstojí. Spolehni se na mne kdykoli, vždycky Tě vyvedu ven.

Pokání není slabost, ale vědomé rozhodnutí se pro záchranu, vědomé obrácení se ke světlu.

Tvůj milující,

Ježíš


1.LIST JANŮV 1,8-9

LUKÁŠ 19,10

1.TIMOTEOVI 1,15

ŘÍMANŮM 6,23

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!