TRVALÉ BYDLIŠTĚ

30.04.2023

Všude, kam se rozhlédneš, v živé i neživé přírodě, ve vesmíru i na obloze uvidíš můj dotek. Ale lidé svět svým hříchem plení. Ničí své vztahy i sebe samotné. Vždyť se rozhlédni, tak moc chybí láska, důvěra a naděje. Převzácným klenotem je tichá pokora, skromnost, trpělivost a solidarita, která stojí víc než peníze. V honbě za mocí, bohatstvím a lidským uznáním ve světě nebezpečně bují sebestřednost, pýcha, domýšlivost a sobectví. Ano, ve světě máte soužení, ale vzchop se, já jsem přemohl svět, a proto se v něm nezabydluj. V mém jménu získáváš novou adresu trvalého bydliště. Trvalé občanství v Božím království.

Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. Zbraní k vítězství je Tvá víra v toho, kdo již zvítězil. Nezabydluj se ve zkaženém světě, vždyť zde nemáš trvalý domov. Jsi tu už jen jako host. Své srdce i svou pozornost upni k neviditelnému. Nestyď se za to, že se od svých současníků lišíš. Kéž na první pohled každý pozná, že nejsi zdejší. Tvá řeč, přízvuk i chování ať jsou druhým nepřehlédnutelným znamením.

Jsi Boží vyslanec, posel dobrých zpráv. Hlásej mocné skutky toho, kdo Tě povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Miluj a uzdravuj, napravuj, napřimuj, povzbuzuj, potěšuj. Svým slovem i životem smíš hrdě nést svědectví o svém novém domově a o Králi, který Tě k smrti miluje.

JAN 16,33

ŽIDŮM 13,14

LIST JAKUBŮV 4,4

1.PETRŮV 2,9

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. JANŮV 5,1-5

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!