PLNÁ MOC

05.02.2023

PLNÁ MOC

Můj Duch je Boží světlo v Tobě a skrze Tebe svítí i lidem okolo Tebe. Chci Tě uschopnit ke každému mému dílu. Být světlem v temnotě je náročný úkol, nesnaž se jej zvládnou ze svých vlastních sil ani ze své moci. Tvé zdroje jsou omezené, brzy se vyčerpáš. Můj Duch je věčný a neomezeně mocný. Vysílám Tě do ulic stejně jako před časem své učedníky s nehasnoucím plamínkem svého Ducha.

Nezhášej jeho žár svou nedůvěrou, obavami a strachem. Daruj Duchu svou vděčnost, dej mu ve svém životě prostor, čas a příležitost prostoupit Tvé myšlenky, slova i jednání. Přijmi jeho dary a nes v plnosti jeho ovoce.

Jako Petr, zmocněn mým Duchem byl živým odrazem mé moci. Jeho svědectví zasáhlo srdce mnoha tisíc posluchačů, i když by tomu ještě před pár hodinami shromážděný s ostatními učedníky jen stěží uvěřil. I Tebe chci zplnomocnit nad Tvé limity. Nechci po Tobě, abys dělal zázraky. Potřebuji Tvou plnou důvěru, otevřené a ochotné srdce, o zbytek se postarám. U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.


S láskou mi důvěřuj,

Tvůj Ježíš


ZACHARJÁŠ 4,6

MATOUŠ 19,26

JAN 14,15-17

K DLŠÍMU ČTENÍ: SKUTKY 2

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!