NIT DOBROŘEČENÍ

09.07.2023

Nepřetrhni nit vděčnosti, která se z Tvého srdce vine od chvíle, kdy jsi mne poznal. Společně s ní z Tvých úst plynou slova vděčnosti a chvály namísto žalu, reptání a lítosti sám nad sebou. S vírou smíš pocítit, jak jsem věrný, posiluji Tě a chráním od zlého. Podal jsem Ti štít své spásy a svou pravicí Tě podepírám.

Chci Tě povzbudit a uschopnit prožívat vděčnost. Nepřestávám o Tebe pečovat a sytit Tě dobrem. Uprostřed všech těžkostí Tě držím svým pokojem, odpouštím všechny Tvé nepravosti, uzdravuji ze všech nemocí, Tvůj život jsem vykoupil ze zkázy. Držím Tě v náručí. Když slyším Tvůj chvalozpěv, modlitbu důvěry, tisknu Tě k sobě. Jsi tak blízko mému srdci. Kéž skrze Ducha dokážeš vnímat a cítit mou laskavou náruč všude okolo sebe. U mě jsi v bezpečí.

Období se ve Tvém životě často a dramaticky mění, kéž Tvá chvála uprostřed nich zůstává. Omotávej nitkou vděčnosti všechno, co máš dnes na dosah – lidi, věci, okamžiky a s vírou prožívej hlubokou radost, která vede k uctívání uprostřed zkoušek, bolestí i samoty.


Tvůj věrný Ježíš


2. TESALONICKÝM 3,3

ŽALM 18,36

ŽALM 115,18

ZJEVENÍ 11,17

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 103

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!